Contacteer ons

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten met betrekking tot opleidingen, evenementen, incompany trainingen, adviesverlening en detacheringsopdrachten tussen Tender Expert bvba enerzijds en de klant anderzijds.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door Tender Expert BVBA aan de klant werden bevestigd.
 • Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere algemene voorwaarden voor de overeenkomsten met betrekking tot opleidingen, evenementen & incompany trainingen en adviesverlening en detacheringsopdrachten
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de zetel van Tender Expert BVBA. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1% per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.
 • De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
 • Bij de uitvoering van haar taken levert Tender Expert BVBA een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De aansprakelijkheid van Tender Expert BVBA is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefactureerd.
 • Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

2. Bijzondere voorwaarden voor overeenkomsten met betrekking tot opleidingen, evenementen en incompany trainingen

 • De overeenkomsten met betrekking tot opleidingen, evenementen of incompany trainingen, komen tot stand door online bevestigen van een deelname via tenderexpert.be of door het toezenden van getekende overeenkomst of bestelbon.
 • Elke deelnemer aan een opleiding of evenement ontvangt een bevestiging met hierop alle gegevens over de praktische organisatie van de opleiding of het evenement, samen met een factuur. De organisator van de incompany training ontvangst een mail met hierop alle praktische afspraken
 • Wanneer een deelnemer een opleiding, evenement of incompany training wenst te annuleren, dan moet dit gebeuren per email op info@tenderexpert.be. In geval van een annulering tot 7 kalenderdagen voor de sessie, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd; in geval van een annulering langer dan 7 kalenderdagen vóór de datum van de opleiding, kan de deelnemer kosteloos annuleren.
 • Een deelnemer die voor welke reden dan ook afwezig is op een opleiding, evenement of incompany training, zonder het op voorhand schriftelijk te hebben gemeld, zal de factuur voor deze opleiding, evenement of incompany training dienen te betalen en zal in geen enkel geval recht hebben op een terugbetaling.
 • In geval van een annulering van een opleiding, evenement of incompany training door Tender Expert BVBA, zal de deelnemer de keuze hebben om zich gratis in te schrijven op een gelijkaardige opleiding of evenement, of om de terugbetaling kunnen vragen.

3. Bijzondere voorwaarden voor overeenkomsten met betrekking tot adviesverlening of detacheringsopdrachten

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Tender Expert BVBA ten aanzien van haar klanten. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 • In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van Tender Expert BVBA. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.
 • De dienstverlening van Tender Expert BVBA kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen, optreden als lasthebber, detachering van experten bij de klant, opleidingen en trainingen inzake overheidsopdrachten. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Tender Expert BVBA bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.
 • De verbintenissen van Tender Expert BVBA zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Tender Expert BVBA. Tender Expert BVBA heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan medewerkers binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven.
 • Tender Expert BVBA neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen haar klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden. De klant dient Tender Expert BVBA op de hoogte te brengen van elke informatie in haar bezit waaruit zou blijken dat Tender Expert BVBA zich in een conflictsituatie kan bevinden.
 • Tender Expert BVBA doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen Tender Expert BVBA en klant is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van Tender Expert BVBA is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten. De klant dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken.
  Het is de klant niet toegestaan om de door Tender Expert BVBA gemaakte adviezen, nota’s, opinies, contracten, documenten, slides en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan Tender Expert BVBA toegekende opdracht.
Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.